Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Dokumenty a zprávy obecního zastupitelstva


POZVÁNKA


na 18. zasedání zastupitelstva obce České Lhotice, které se koná

11. června 2018 od 20:00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

 1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení popř. doplnění programu zasedání.
 2. Zpráva starosty obce o činnosti orgánů obce za období od minulého zasedání zastupitelstva.
 3. Projednání a schválení závěrečného účtu Obce České Lhotice za rok 2017.
 4. Schválení účetní závěrky za rok 2017.
 5. Schválení výše vodného za období 5/2017 – 5/2018.
 6. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova.
 7. Rozpočtová opatření.
 8. Stanovení nájmu z pozemků chatařům od roku 2019.
 9. Různé.
 10. Závěr.
 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích 4. 6. 2018


Nahoru


POZVÁNKA


na 17. zasedání zastupitelstva obce České Lhotice, které se koná

12. března 2018 od 20:00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

 1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení popř. doplnění programu zasedání.
 2. Zpráva starosty obce o činnosti orgánů obce za období od minulého zasedání zastupitelstva.
 3. Zpráva o uplatňování územního plánu České Lhotice.
 4. Oprava veřejného osvětlení a rybníčka na Vedralce.
 5. Stížnost na stav obecních komunikací na Vedralce.
 6. Hospodaření v obecních lesích.
 7. Různé.
 8. Závěr.
 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích 28. 2. 2018


Nahoru


Honební společenstvo Liboměřice

se sídlem v Liboměřicích

zastoupeneho starostou honebního společenstva Ing. Pavlem Novákem

 

Všem členům honebního společenstva

POZVÁNKA

 

Na jednání řádné valné hromady honebního společenstva Liboměřice, které se bude konat dne 3. března 2018 v hospodě v Liboměřicích od 14.00 hodin, přepokládaný začátek v 15.00 hodin.


Program valné hromady:

 1. Zahájení.
 2. Informace o poslední valné hromadě.
 3. Informace o mysliveckém hospodaření v honitbě "KRKANKA" Liboměřice.
 4. Informace o stavu finančních prostředků honebního společenstva.
 5. Usnesení a závěr.

Člen honebního společenstva může udělit k zastupování na valné hromadě plnou moc jiné osobě. Ve smyslu §22 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb. se v případě neúčasti potřebného počtu hlasů (nadpoloviční většina) uskuteční jednání valné hromady po uplynutí 1 hodiny na témže místě.V Liboměřicích dne 15. 2. 2018
 Ing. Pavel Novák
 starosta honebního společenstva

Občerstvení na valné hromadě je zajištěno.


Nahoru


Archiv obsahu stránky Dokumenty..